• Home
 • Novinky
 • Shromáždění vlastníků -Aktualizace 23.10.

Shromáždění vlastníků -Aktualizace 23.10.

Nové usnesení:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 21. října 2020 č. 1078 

o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: 

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
  povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, 
 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 
  • a)  bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
  • b)  ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
   činnosti, 
  • c)  individuální duchovní péče a služby, 
  • d)  veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
  • e)  služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
  • f)  veterinární péče,
 1. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, 

9.    cest za účelem vycestování z České republiky,
10.  účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova, 11. cest zpět do místa svého bydliště; 

II. nařizuje 

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení, 

2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou 

 • členů domácnosti, 
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, 
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
  činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, 
 • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
  a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;
  III.omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  IV. doporučuje 

1. zaměstnavatelům 

a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, 

b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, 

c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, 

 1. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu), 
 2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 
 3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se zákazníky; 

V.určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat; 

VI. zrušuje usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, vyhlášené pod č. 407/2020 Sb. 

 _____________________

Půvovodní informace:

Vláda České republiky dne 30.9.2020 usnesením č. 957 – viz příloha, vyhlásila nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 5. října 2020. Dotčené usnesení Vlády ČR č. 957 samo o sobě žádá další krizová opatření neupravuje. Ve výroku IV. stanoví, že dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena. 

V návaznosti na usnesení č. 957 a vyhlášení nouzového stavu se Vláda ČR usnesla na přijetí dalšího usnesení, pod č. 958, kterým přijala některá krizová opatření (rovněž přikládám), a to s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 do dne 18. října 2020 do 23:59. Tímto usnesením Vláda ČR ZAKÁZALA HROMADNÉ AKCE KONANÉ V POČTU VYŠŠÍM NEŽ 10 OSOB VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH STAVEB A V POČTU VYŠŠÍM NEŽ DVACET OSOB VE VNĚJŠÍCH PROSTORÁCH.

Toto omezení bude mít opět zásadní vliv mimo jiné i na konání shromáždění vlastníků jednotek, případně i na jednání statutárních orgánů za účasti pomocného personálu, pokud by měl počet jejich účastníků přesáhnout výše uvedený počet (zejména 10 osob ve vnitřních prostorách).

V současné chvíli není možné svolávat shromáždění vlastníků jednotek a členské schůze bytových družstev na termín dříve než 19. října 2020. Ta již svolaná shromáždění a členské schůze je nutno zrušit (resp. je třeba doporučit svolateli - výboru SVJ či představenstvu BD jejich zrušení) z důvodu nemožnosti uskutečnit tyto hromadné akce právě pro rozpor s usnesením Vlády ČR č. 958. Pouze ve výjimečných případech extrémně malých SVJ a BD, kde je důvodný předpoklad s ohledem na velmi omezenou členskou základnu + další předpokládané účastníky shromáždění vlastníků a členských schůzí BD (např. + 1 pracovník správce) je možno tyto hromadné akce konat pod podmínkou, že se na nich nesejde více než 10 účastníků ve vnitřních prostorách nebo 20 účastníků ve vnějších prostorách. 

S ohledem na skutečnost, že nouzový stav i platnost tohoto konkrétního krizového opatření mohou být prodlouženy (např. v případě pokračujícího nepříznivého vývoje pandemie), doporučuje se z opatrnosti nesvolávat shromáždění vlastníků jednotek ani členské schůze BD ani na termíny počínaje 19. říjnem 2020 a vyčkat, až bude toto opatření skutečně zrušeno nebo alespoň změněno tak, že bude možné shromáždění či schůzi konat.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.